Algemene voorwaarden Versie 1.1 ingaande op 20 mei 2021

Pedicure Barendrecht

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure Barendrecht en een cliënt. Pedicure Barendrecht is ingeschreven inde Kamer van Koophandel onder nummer 82764581 en gevestigd aan Larikshout 18 te Barendrecht. BTW nr. NL003731459B88.
2. Afspraken
De cliënt moet bij verhindering dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Pedicure Barendrecht melden.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure Barendrecht 50% van de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.
Indien de cliënt meer dan tien minuten te laat komt, mag Pedicure Barendrecht de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.
Pedicure Barendrecht zal verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 24 uur voor de behandeling afmelden.
3. Betaling
Pedicure Barendrecht vermeldt alle prijzen van behandelingen op de website. Pedicure Barendrecht vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventueel producten contant of per pinbetaling te voldoen.
4. Persoonsgegevens en Privacy
Alle persoonlijke en bijzonder gegevens (zoals huid- en of nagelaandoeningen) die Pedicure Barendrecht van u noteert worden opgeslagen en vertrouwelijk behandeld. Pedicure Barendrecht zal gegevens van de cliënt niet verkopen of delen aan derden zonder toestemming vooraf van de cliënt. Zie verder de Privacy Policy van Pedicure Barendrecht.
5. Geheimhouding
Pedicure Barendrecht zal alle informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling vertrouwelijk behandelen.
6. Aansprakelijkheid
Pedicure Barendrecht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaan is doordat Pedicure Barendrecht uitgegaan is van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Pedicure Barendrecht is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
7. Garantie
Pedicure Barendrecht geeft de client 2 weken garantie op de verrichtte behandeling bij normaal gebruik hiervan (orthese, nagelreparatie, gellak).
U ontvangt binnen deze tijd kosteloos een nieuwe behandeling, een deel ervan of een reparatie.
De garantie vervalt wanneer:
• De cliënt andere producten dan door Pedicure Barendrecht geadviseerd heeft gebruikt.
• De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet heeft opgevolgd.
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruik.
8. Beschadiging en Diefstal
Pedicure Barendrecht heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicure Barendrecht meldt diefstal altijd bij de politie.
9. Klachten
Pedicure Barendrecht zal samen met de cliënt haar best doen om een klacht samen te bespreken en hiermee aan de slag te gaan. Mochten beide partijen het niet eens worden, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de branchevereniging Provoet, waar Pedicure Barendrecht bij aangesloten is. Hierbij biedt Pedicure Barendrecht u als cliënt een eerlijk en eenvoudige procedure, met een uitkomst die bindend is voor beide partijen.
10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure Barendrecht het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.